top of page
design-homepage_top-confetti_NEW.jpg

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Frank Daenen, te vinden op www.frankdaenen.com.

Door het bezoeken van deze website ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Frank Daenen niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Mijzelf", "Ik", "Mijn" en "Mij", verwijst naar mijn Bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar mezelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van mijn bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

 

Bedrijfsgegevens
Frank Daenen
Krokusstraat 2
3670 Oudsbergen
BTW BE0705.757.548
E-mail: hallo@frankdaenen.com

 

Cookies
Ik maak gebruik van het gebruik van cookies. Door Frank Daenen te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Frank Daenen.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om mij de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden gebruikt door mijn website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die mijn website bezoeken. Sommige van mijn affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

 

Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn Frank Daenen en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Frank Daenen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag toegang verkrijgen tot dit van Frank Daenen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn gesteld.

 

U mag niet:

 • Materiaal van Frank Daenen herpubliceren.

 • Materiaal van Frank Daenen verkopen, verhuren of in sub-licentie geven.

 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Frank Daenen.

 • Herverdelen inhoud van Frank Daenen.

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden een mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Frank Daenen filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Frank Daenen, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Frank Daenen niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

 

Frank Daenen behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

 

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de Opmerkingen op mijn website te plaatsen en dat u alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;

 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt

 • De Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om te verzoeken of zaken of gewoonten te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

 

Hierbij verleent u Frank Daenen een niet-exclusieve licentie om uw commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar mijn inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar mijn Website linken:

Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online telefoongidsen mogen naar mijn Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere opgenomen bedrijven hyperlinken; en geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar mijn website mogen maken. Deze organisaties mogen linken naar mijn homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Ik kan andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;

 • dot.com gemeenschap sites;

 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

 • online directory distributeurs;

 • internet portals;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus;

 • en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Ik zal linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als ik besluit dat:

(a) de link mij niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van mezelf of mijn geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij mij heeft; (c) het voordeel voor mij van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Frank Daenen compenseert; en (d) de link in de context van algemene informatie staat.

Deze organisaties mogen naar mijn homepage linken zolang de link: (a) niet op enigerlei wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar mijn website, moet u mij hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Frank Daenen. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent naar mijn website te linken, en een lijst van de URL's op mijn site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar mijn Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van mijn bedrijfsnaam; of

 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Door het gebruik van een andere beschrijving van mijn website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo of ander artwork van Frank Daenen zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

 

iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming, mag u geen frames maken rond mijn webpagina's die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van mijn Website veranderen.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud
Ik zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in mij te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Op geen enkele website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

 

Uw Privacy
Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten
Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar mijn website te verwijderen. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar mijn website op verzoek te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar mijn website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en ze te volgen.

Verwijdering van links van mijn website
Als u een link op mijn website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met mij op te nemen en mij hiervan op de hoogte te stellen. Ik zal verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar ik ben niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Ik sta niet in voor de juistheid van de informatie op deze website, ik sta niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; noch beloof ik ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit ik alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot mijn website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van mijn of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;

 • beperken of uitsluiten van mijn of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

 • mijn of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • mijn of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer:

(a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, ben ik niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

bottom of page